ဦးထိန္နန္
JEI- 0001
ဦးဇယ္ေခါင္
JEI- 004
မအယ္မလီလင္းလက္ရည္ေက်ာ္
JEI- 0005
ဦးဘာနဒ္တူးလြန္
JEI- 0013
ဦးေအာင္ျမတ္
JEI- 0014
ဦးဂြ်န္ထိန္နန္ေနာ္ရိန္း
JEI- 0015
ဦးခင္ေမာင္ျမင့္
JEI- 0016
ဦးလရိန္
JEI- 0017
ဦးေခါင္လြမ္း
JEI- 0018
မဂ်ာဆိုင္းဘူ
JEI- 0021
ဦးရန္ႏိုင္စိုး
JEI- 0022
မေဆာင္းႏွင္းျဖဴ
JEI- 0023
မရီတာေခါန္မိုင္
JEI- 0024
ဦးစည္သူ၀င္း
JEI- 0025
ေဒၚခိုင္ႏြယ္ျမင့္
JEI- 0026
ဦးေပါလ္ဆိုင္းေအာင္
JEI- 0028
ဦးဂြ်န္လေဂ်ာန္မုန္ဖန္းဂ်ာေဟာ္
JEI- 0029
ဦးဒိန္လာေနာ္ေအာင္
JEI- 0030
ဦးကိုလန္ဘန္ေနာ္ေအာင္
JEI- 0032
ဦးဂ်ိဳးဇက္ျမတ္စိုးလတ္
JEI- 0036
ဦးဖရန္စစ္ေဇာ္လတ္
JEI- 0037
ေဒၚလြမ္းေနာ
JEI- 0038
ေဒၚေမရီကိုင္ရာ
JEI- 0039
ေဒၚခင္ခင္ျငိမ္း
JEI- 0040
ဦးဘရန္ဆိုင္း
JEI- 0041
ဦးထက္လြင္ျဖိဳး
JEI- 0042
ဦးဂ်ိဳးဇက္ေဇာ္အိန္
JEI- 0043
ေဒၚေမာ္နီကားက်င္းဒြတ္ႏြမ္း
JEI- 0044
ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး
JEI- 0046
ေဒၚမူမူေအး
JEI- 0047
ဦးစိုးမင္းႏိုင္
JEI- 0049
ဦးဘရူႏိုးမန္၀ီထန္း
JEI- 0051
ေဒၚေအးညြန္႕တင္
JEI- 0052
ေနာ္ကက္သရင္း
JEI- 0053
ဦးဂြ်န္ဘရန္ေအာင္
JEI- 0054
ေဒၚမိုရိန္းေဖာ္ရြယ္ဂ်ာလံု
JEI- 0055
ေဒၚဂ်ဴးလိယက္
JEI- 0056
ေဒၚနန္စိန္
JEI- 0058
ဦးနီေကာလပ္စ္ဥာမ္ေအာင္ဆန္း
JEI- 0061
ေဒၚမာရီယားခြမ္ေအာင္
JEI- 0062
ေဒၚေမရီေဆာင္၀မ္
JEI- 0063
ဦးဂြ်န္ဘရန္မိုင္
JEI- 0064
ေဒၚအာနားဖရဲလန္းနာမ္
JEI- 0065
ေဒၚထေရဇားရြယ္ေအာင္
JEI- 0066
ဦးယုန္ဟရန္း
JEI- 0067
ဦး၀ဏၰစိုး
JEI- JEI-0070
ေဒၚႏွင္းႏွင္းလွ
JEI- JEI-0071
ေဒၚတင္ႏွင္းႏြယ္
JEI- 0072
ေဒၚလွလွရီ
JEI- 0073
ေဒၚနီလာ၀င္း
JEI- 0074
ေဒၚဂ်ာမြန္း
JEI- 0075
ဦးဖရန္စစ္နန္းဇိန္းလဒီး
JEI- 0076
ေဒၚဂ်ာဖာ
JEI- 0077
ေဒၚေခါန္ရိမ္
JEI- 0078
ေဒၚအယ္လ္ထုနန္
JEI- 0079
ဦးစီရဲလ္လ်န္ဇခြါလ္
JEI- 0081
ဦးပီဦးေတာင္ဒိုးထန္
JEI- 0083
ေဒၚရို႕ေမရီ
JEI- 0084
ေဒၚမိုးရီ
JEI- 0086