ဂျိုးဇက်ပညာရေးကျောင်း

အမှတ်စဉ်(၁)မှ ဒီပလိုမာဘွဲ့ရ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများနှင့်

အမှတ်စဉ် (၂) နှင့် (၃)တို့မှ  ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ အသစ်များ

တွေ့ဆုံ နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲ