အမှတ်စဉ် (၇)၊ ၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်၏ အဝေးသင် ဒီပလိုမာဘွဲ့လက်မှတ်အတန်းအတွက် ကျောင်းသူကျောင်းသားအသစ်များကို လက်ခံနေပါပြီ။

အမှတ်စဉ် (၇)၊ ၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်၏ အဝေးသင် ဒီပလိုမာဘွဲ့လက်မှတ်အတန်းအတွက် ကျောင်းသူကျောင်းသားအသစ်များကို လက်ခံနေပါပြီ။

 

 

 

ဂျိုးဇက်ပညာရေးတကသိုလ်က ၂၀၂၂ စာသင်နှစ်အတွက် (၁၈) လကြာ သင်ကြားမည့် Diploma Course on Catholic Theology (Distance) ဓမပညာအထူးပြု အဝေးသင်ဒီပလိုမာဘွဲ့လက်မှတ်သင်တန်း၏ လျှောက်လွှာများကို အောက်ပါ
link မှတဆင့် Online Application form စတင်လက်ခံနေပါပြီရှင့်။

 

Online Application Form | Joseph Education University (jeiuniversity.com)